You are here

Home » करियर » विकास योजना

विकास योजना

शैक्षणिक प्रगतीमधून सामाजिक प्रगती होण्यासाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकाच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे, याकरिता महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्या देण्यात येतात. या शिष्यवृत्तीं विषयी माहिती देणारा हा लेख...

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी